تشدید بالقوه تنش در عراق (بخش ۱): خامنه‌ای و سازمان بدر

۱۸ نوامبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Iraq escalation