صادرات نفت ایران در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر است
ایران کماکان مقدار زیادی نفت صادر می‌کند که هم یک منبع کلیدی درآمد رژیم است ‌‌و هم هدفی بالقوه برای افزایش فشار اقتصادی بر رژیم.
۷ دسامبر ۲۰۲۲
  • هنری رُم

Looking back

Iranian women's rights activist Masih Alinejad  speaks at the Institute's 2022 Scholar-Statesman Award dinner in New York City - source: The Washington Institute
Video
گفتگویی با مسیح علی‌نژاد
گفتگو با مسیح علی‌نژاد را تماشا کنید یا بخوانید؛ فعال حقوق بشر ایرانی-آمریکایی و دریافت‌کننده مدال دانشور-سیاستمدار سال ۲۰۲۲ انستیتو واشنگتن.
۲۸ نوامبر ۲۰۲۲
  • مسیح علی‌نژاد