موفقیت استراتژیک روسیه در سوریه و آینده سیاست خاورمیانه‌ای مسکو

۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Lawfare