پنج حمله ضدآمریکایی در عراق و سوریه از یک گروه پوششی مرتبط با ایران

۵ دسامبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Figure 3 A 5x3 cube of 107mm rockets, Baghdad, October 19, 2023.