کتائب حزب‌الله و بحران غزه (۱): پیشدرآمد عملیات ویژه

۲۲ دسامبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Abu Hussein, head of KH Special Operations