رزمایش سرو کوهی: پیامدها برای نوآوری، آزمون، و سیاست‌گذاری آمریکا در قبال ایران

۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
US and Israeli military planes participate in the 2023 Juniper Oak joint exercise over Ashdod, Israel - source: IDF