آیا حس انتقام ایران را به حمله به عربستان وامی‌دارد؟

به قلم فرزین ندیمی
۱۱ اکتبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Smoke is seen at a Saudi oil facility in Abqaiq, 2019 - source: Reuters