سرزنش و محکومیت حماس از سوی اعراب تا پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳
سال‌ها حماس از سوی صداهای پیشگام عرب به عنوان گروهی تروریستی سرزنش می‌شد که علیه منافع فلسطینیان کار می‌کند. و آنگاه ۷ اکتبر روی داد.
۲۴ نوامبر ۲۰۲۳

Looking back

Iranian women's rights activist Masih Alinejad  speaks at the Institute's 2022 Scholar-Statesman Award dinner in New York City - source: The Washington Institute
Video
گفتگویی با مسیح علی‌نژاد
گفتگو با مسیح علی‌نژاد را تماشا کنید یا بخوانید؛ فعال حقوق بشر ایرانی-آمریکایی و دریافت‌کننده مدال دانشور-سیاستمدار سال ۲۰۲۲ انستیتو واشنگتن.
۲۸ نوامبر ۲۰۲۲
  • مسیح علی‌نژاد