تیم ملی در برابر تیم آمریکا: بازی تناقض‌های ایران

به قلم مهدی خلجی
۲ دسامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
An Iranian soccer fan protests at a World Cup game in Qatar - source: Reuters