رزمناو جدید ایران از برد دریایی بیشتر و راهبرد تهاجمی‌تر خبر می‌دهد

به قلم فرزین ندیمی
۱۱ اکتبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
The Iranian catamaran missile corvette Shahid Soleimani on its launch in 2022