قانون قیصر اجرایی می‌شود (بخش ۱): تشدید انزوای رژیم اسد

۱۱ ژوئن ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به