مباحث داخلی اسرائیل درباره توافق مرز دریایی با لبنان

۱۶ نوامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
The Israeli Knesset - source: Reuters