کاهش اعتقاد خامنه‌ای به برجام؛ اگر تاکتیک نباشد چه خواهد شد؟

به قلم عمر کرمی
۱۲ اوت ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamanei, gestures while speaking