جدیدترین فصل از دیپلماسی گروگانگیری ایران

به قلم هنری رُم
۱۷ اکتبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Baquer Namazi, a dual U.S.-Iranian citizen who had been imprisoned in Iran, shakes hands with an Omani official in Muscat - source: Reuters