درون عربستان سعودی: گزارش یک سفر

۱۴ نوامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Saudi men take pictures at the Al Souda mountain - source: Reuters