اسرائیل برای احیای برجام از سوی آمریکا آماده می‌شود

۲ مارس ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
U.S. and Israeli flags