انتقال اسرائیل به حوزه اختیارات سنتکام:‌ گامی دیگر در شفافیت

۱ مارس ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
CENTCOM seal