انتخابات ایران کمرنگ شدن تظاهر به دموکراسی را آشکار می‌کند

به قلم سعید گلکار
۱ مارس ۲۰۲۴
همچنین دست‌یافتنی به
Army Day military parade, Tehran 2023