توافق‌نامه‌های کمک‌رسانی اخیر و فرصت حمایت از زنان اردن

۴ ژوئن ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به
Jordanian flag