تسلیح انقلاب: روندها در مخارج نظامی ایران، ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳

به قلم هنری رُم
۲۹ ژوئن ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Army Day military parade, Tehran 2023