تغییر الگوهای جمعیتی شکل خاورمیانه را تغییر خواهد داد

۲۱ دسامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Palestians on a Mediterranean beach in Gaza