رهبر ایران از رئیس‌جمهور بعدی آمریکا چه انتظاری دارد؟

به قلم مهدی خلجی
۲۳ اکتبر ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamanei, gestures while speaking