پاسخ به حمله علیه تاسیسات نفتی عربستان: چالشی برای سیاست‌گذاری آمریکا

۱ اکتبر ۲۰۱۹
همچنین دست‌یافتنی به
Saudi ARAMCO oil storage facility