پاپ با آیت‌اللّه ملاقات می‌کند

به قلم مهدی خلجی
۶ مارس ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Pope Francis departs an airplane