مسائل ناشی از توقیف شناورهای بی‌سرنشین آمریکا از سوی ایران

به قلم فرزین ندیمی
۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
U.S. Navy image of an Iranian vessel attempting to capture a U.S. naval drone - source: Department of Defense