حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در خاورمیانه: روندها از سال ۲۰۱۰، بر اساس داده‌های خانه آزادی

۱۳ مهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به