«دولت اسلامی» به «جمهوری اسلامی» حمله می‌کند

۶ نوامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Iranian presidential candidate Ebrahim Raisi speaking in 2021