دروغ‌پراکنی شبه‌نظامیان عراق در ماجرای تیرخوردن زینب عصام الخزعلی

به قلم حمدی ملک
۸ نوامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Zainab Isam