بیرون راندن شبه‌نظامیان از منطقه بین‌المللی بغداد

به قلم مایکل نایتز
۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
An Iraqi member of a Shia PMF militia