ایران در پی جلب حمایت داخلی برای توافق هسته‌ای احتمالی

به قلم عمر کرمی
۲۹ اوت ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Iranian presidential candidate Ebrahim Raisi speaking in 2021