اعراب و اسرائیل خاورمیانه نو را برای بایدن متفاوت از هم ترسیم می‌کنند

۹ اوت ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Haaretz
President Joe Biden meets Palestinian Authority President Abbas in July 2022