احرار سنجار؛ فصائل جماعت ایزدی را به خدمت می‌گیرد

۱۵ ژوئن ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Ahrar Sinjar drone image