آغازی جدید برای ایالات متحده در موضوع دموکراسی و حقوق بشر در خاورمیانه

۲۵ اکتبر ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Middle East doctor, Turkish protestor, veiled voter