طرح صلح ترامپ شانسی ندارد مگر اسرائیل در الحاق اراضی فلسطینی خویشتنداری کند

۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به