طالبان همان است که بود، ولی جامعه عوض شده است

۲۳ دسامبر ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in The Insider
Afghan women attend a photography class, 2013.