تاکید بر تعهدات آمریکا در خارج: دیدگاه شورای دموکراتیک سوریه

۱۹ اکتبر ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
A U.S. Army soldier on patrol in Iraq