سیاست‌گذاری خاورمیانه از ترامپ تا بایدن: نگاهی از درون دفتر امور خاورنزدیک وزارت خارجه

March 10, 2021
همچنین دست‌یافتنی به
Assistant secretary of state David Schenker speaks at the Department of State in Washington, DC, alongside secretary of state Mike Pompeo