صلاحیت رسیدگی:‌ دیوان بین‌المللی کیفری و «وضعیت در فلسطین»

۲۴ آوریل ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به