صدور تلویزیونی انقلاب ایران به زبان عربی

به قلم حمدی ملک
۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's Arabic media sites and personalities in Arab countries