ریسک جنگ گسترده‌تر با ایران و گروه‌های نیابتی‌اش

به قلم دیوید شنکر
۱۳ نوامبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Economist
Ships of the US Navy's Fifth Fleet on exercise in the Persian Gulf