قطعنامه سازمان ملل در محکومیت الحاق مناطقی از اوکراین به روسیه: رأی کشورهای خاورمیانه چه بود؟

۸ نوامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به