لبنان در اشغال نیروهای نیابتی ایران است؛ اما لبنانی‌ها هنوز عاملیت دارند

به قلم حنین غدار
۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Caravan
A Lebanese protester holds a sign denouncing Iranian influence