حمله متقابل: ایران و ظهور جنگ نامتقارن پهپادی در خاورمیانه

۱۴ مارس ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Arash-2 drones (Iran), Patriot launcher (U.S.)