گفت‌وگوی استراتژیک با قطر؛ گشایشی برای پایان دادن به شکاف در خلیج

۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به