درون رژیم ایران (بخش ۲): بحران روحانیت

به قلم مهدی خلجی
۴ آوریل ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Clerics gather in a bi-annual meeting of Iran's Assembly of Experts - source: Reuters