بی‌تفاوتی بایدن در عراق دست ایران را قوی‌تر کرده است

به قلم دیوید شنکر
۳۱ اوت ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Foreign Policy