از جنگ به صلح در خاورمیانه؟ مشاهداتی از یک سفر منطقه‌ای

به قلم رابرت ستلوف
۵ مارس ۲۰۲۴
همچنین دست‌یافتنی به
Israelis protest demanding the release of hostages held by Hamas - source: Reuters