از افغانستان تا خاورمیانه: پیامدهای خروج آمریکا و پیروزی طالبان

۹ سپتامبر ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Photo showing Taliban fighters outside Kabul Airport, August 2021.