ایران به روابط خود با طالبان رسمیت می‌بخشد

۲۷ مارس ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
The Taliban flag on display in Kabul, Afghanistan