ایران باید تهدید آمریکا را باور کند

به قلم دنیس راس
۲۷ مارس ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Atlantic
USAF ground crew directs a B-1 Lancer bomber